h a l l o

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van:

Atelier André
Torhoutstraat 35 8830 GITS
+32 (0)487 02 67 07 evert@atelierandre.be
Ondernemingsnummer BE 0684 473 372

(hierna ‘Atelier André‘ genoemd)

Artikel 1: Toepassing, offerte en bevestiging

1.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Atelier André uitvoert voor de klant. Deze voorwaarden genieten voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

1.2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Offerteprijzen kunnen afwijken door een wijziging in de grondstofprijzen of door een creatieve/technische wijziging op vraag van de klant. In dit geval verwittigt Atelier André de klant voor het starten van of verdergaan met de opdracht.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd (mag via mail). Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Atelier André met een opdracht van start gaat (door het bijvoorbeeld sturen van de definitieve input), dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Uitvoering opdracht

Atelier André zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Atelier André de klant op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht.

2.2 Verstrekken van gegevens

De klant zal een tijdige en correcte levering nastreven van teksten, foto’s en materialen om Atelier André toe te laten de opdracht correct uit te voeren. De klant zal tevens volledige informatie verstrekken (briefing) om Atelier André toe te laten de opdracht naar het beste vermogen uit te voeren.

2.3 Externe leveranciers

Opdrachten aan externe leveranciers (drukkerij, fotograaf, …) die de klant rechtstreeks aangaat, zijn geheel voor risico van de klant.

2.4 Goedkeuring

Alvorens tot productie of publicatie over te gaan, dient de klant alle laatste modellen, prototypes en proeven te controleren en goed te keuren. Aanpassingen, correcties, wijzigingen, … die na de goedkeuring dienen te gebeuren, zijn geheel voor risico en voor rekening van de klant, evenals de reeds gemaakte kosten die de goedkeuring reeds met zich meebracht.

2.5 Leveringstermijn

De leveringstermijn die Atelier André meedeelt, is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn is geen aanleiding om de opdracht te annuleren.

2.6 Vergunningen en wettelijke normen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de klant voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Atelier André.

2.7 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Atelier André te worden meegedeeld.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Eigendomsrecht

De klant wordt de absolute eigenaar van alle ontwerpen die Atelier André maakt in functie van de opdracht, voor zover is voldaan aan alle hier besproken voorwaarden. De werktekeningen, prototypes, maquettes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of digitale bestanden, die Atelier André heeft gemaakt in het kader van deze opdracht, blijven eigendom van Atelier André, ongeacht of deze aan de klant of aan derden zijn uitgeleend. Atelier André is niet verplicht om de bronbestanden aan te leveren aan de klant.

3.2 Onderzoek

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is Atelier André niet geacht om een onderzoek uit te voeren naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden die een implicatie kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht van de klant. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar beschermingsvormen voor de klant.

3.3 Logovermelding en eigen promotie

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Atelier André gerechtigd om zijn logo op of bij het gerealiseerde werk te vermelden. Atelier André heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen promotie.

Artikel 4: Vergoeding

4.1 Tarieven

Het uurtarief van Atelier André is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

4.2 Bijkomende kosten

Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht die Atelier André voor de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt (bv. transportkosten, …).

4.3 Meerwerk

Indien Atelier André, door het niet tijdig of niet correct aanleveren van gegevens en materialen door de klant, genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van de gebruikelijke tarieven die Atelier André hanteert. Ook als de klant een afwijkende of onjuist briefing geeft, zullen de extra kosten voor het meerwerk worden aangerekend.

5.4 Webhosting & domeinnaam registraties

De webhosting en domeinlicenties zijn steeds een contract voor 1 jaar die automatisch verlengd word volgens factuur. Een opzegging kan uit veiligheidsoverwegingen enkel gebeuren via mail of aangetekend schrijven, dit minimum 3 maand voor de vernieuwingsdatum. Bij niet tijdige opzegging is de klant steeds de betaling verschuldigd. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben, ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd en kan hij een nieuw domein kiezen. Vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betalingsverplichting

Facturen zijn contant betaalbaar binnen de gestelde termijn. De betaling van een factuur binnen deze periode is een essentieel onderdeel van deze opdracht. Na de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd ten belope van 1,5% per maand met een minimum van 75 euro, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een vastgesteld op 125 euro.

5.2 Klachten

Klachten betreffende facturen moeten ons binnen de vijf werkdagen na factuurdatum bereiken. Nadien worden deze klachten als onontvankelijk beschouwd.

5.3 Eigendomsrecht

Vanaf het moment dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze opdracht niet of slechts ten dele nakomt, of anderzijds in gebreke is, is het de klant niet toegestaan om gebruik te maken van de ontwerpen of leveringen die verband houden met de opdracht. In dat geval blijft Atelier André de rechtmatige eigenaar van de ontwerpen en kan zij zijn rechten doen gelden.

Artikel 6: Annulering

6.1 Annulering door de klant

Wanneer de klant de opdracht annuleert, dient hij de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werken te betalen, evenals een schadevergoeding.

6.2 Annulering door Atelier André

Indien de opdracht door Atelier André wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken, evenals een schadevergoeding.

6.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de artikels 6.1 en 6.2 bevat de kosten die voortvloeien uit verbintenissen die Atelier André met derden (drukkerij, fotograaf, …) is aangegaan in functie van de uitvoering van de opdracht. De schadevergoeding bevat eveneens 25% van het resterende deel van de afgesproken vergoeding die de klant bij volledige afwerking van de opdracht zou zijn verschuldigd.

6.4 Gebruik resultaat na annulering

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. Atelier André kan hierop zijn rechten doen gelden.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Ontwerp

Atelier André garandeert dat het geleverde ontwerp door hem is gemaakt.

7.2 Aanspraak door derden

De klant vrijwaart Atelier André voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van een ontwerp. De klant vrijwaart Atelier André eveneens voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen en gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid

Atelier André kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking wordt gesteld;
  • misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte materialen of briefing aan Atelier André;
  • fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld;
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsoffertes van toeleveranciers;
  • fouten in het ontwerp indien de klant zijn goedkeuring (cfr. artikel 2.4) heeft gegeven.

8.2 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

8.3 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch Atelier André jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als Atelier André zijn gehouden om de inhoud van de opdracht en de feiten en omstandigheden van hun samenwerking vertrouwelijk te behandelen.

9.2 Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.